Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

Щасливський заклад дошкільної освіти ясла-садок " Сонечко "

З В І Т 

завідувача дошкільного навчального закладу ясла – садка «Сонечко»

 за 2017/2018 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Звіт завідувача.

3.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

4. Голосування.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

         Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична, спортивна зали;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з  тіньовими навісами.

-спортивний та ігрові майданчики.

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

На 30.05.2018 року  в ДНЗ  функціонує 3 групи: 1 група раннього віку, 2 групи дошкільного віку. Заклад  відвідує   53 дитини.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи,  з  10,5  годинним перебуванням дітей,

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: директор, 5 вихователів, музичний керівник.

Освітній рівень педагогів:

3 педагогів  – вища освіта;

3 педагогів – середня спеціальна

Кваліфікаційний рівень педагогів:

1 вихователь має І категорію;

           5 – спеціалісти 9 –го тарифного розряду

           Один з них  має звання « Вихователь – методист».

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. Згідно плану – графіку вихователі проходять курси підвищення кваліфікації та аттестацію. Адміністрація  закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017/2018 н.р.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом нашого ДНЗ  було визначено наступні цільові пріоритети  на 2017/2018- навчальний рік:

1.Орієнтувати навчально-виховний процес на різнобічний розвиток дошкільника, формування  його життєвої компетентності та базових особистісних якостей. 

2.Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію програми виховання і навчання дітей від двох до семи  років  ”Дитина”

3. Продовжувати формувати у дітей навички соціально – впевненої поведінки, вміння орієнтуватися у світі людських взаємин;

4. Продовжувати формувати основи екологічної культури через природне розвивальне середовище, проектну діяльність та практичну діяльність у природі

Протягом начального року ми намагалися реалізовувати ці завдання у роботі з дітьми . На останній педраді, підводячи підсумки роботи за рік, зробили аналіз що вдалося , а на що звернути увагу в наступному році.

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Щасливський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільну оборону”

-Кодексу “Про працю”

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини .

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Дроздова Олена Миколаївна,  під керівництвом  та контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведяться   різні форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Головним управлінням  Дерсанепідемслужби із записами в санітарному журналі дошкільного закладу.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії.

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку дерсанепідемслужби.

Аналіз харчування дітей за I квартал 2018р. показав, що харчування здійснювалось наближено до норм у середньому на  84 %

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Харчування для дітей раннього віку становить  -         11.50 /7.50; садові – 15.00/10.00.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень.

Періодичний контроль проводять працівники управління освітою. В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності старшої медичної сестри.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

батьківські збори,

участь у святах та розвагах

Дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків усіх груп, які брали участь в усіх садових заходах – святах, конкурсах, виставках, , висловити подяку батькам , які приймали активну участь в обладнанні ігрових майданчиків.

 IX. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво Щасливського ЗДО «Сонечко» здійснює відділ освіти Олешківської РДА .До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

Рада ДНЗ,

Батьківські комітети груп,

Профспілковий комітет,

Педагогічна рада,

Загальні збори батьків та членів трудового колективу,

Комісія з охорони праці та техніки безпеки,

X. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

XI. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей .

Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. Як наслідок -

всі діти 5 – ти річного віку охоплені   дошкільною освітою.            

Загальна кількість дітей у селі дошкільного віку від 2 до 6 років -  70 .

Відвідує дошкільний заклад – 53.

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

-соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-складено план роботи з дітьми та батьками,

-надаються  консультації за запитом.

 XII. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури.Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять, садових заходів у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

 Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації, проводиться Тиждень безпеки , практичні тренінги по евакуації.. На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядалися  питання щодо попередження дитячого травматизму. Медсестрою проводилися навчання з вихователями по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках.

 XIII. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО  , яким надається додаткова відпустка  окремим категоріям працюючих.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

XIV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

XV. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2016/2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів,  та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

         За бюджетні кошти проведено капітальні ремонти:

- ремонт системи опалення – 719183 грн.

- ремонт котельні – 51323грн.

- ремонт даху на тіньових навісах – 20000грн.

- встановлення пожежної сигналізації – 34622грн

- капітальний ремонт асфальтових доріжок – 150500 грн

 ( обсяг використаних коштів – 975628 грн.)

   Придбано за кошти с. ради:

Посуд – 10800 грн.

Мотокоса – 4000 грн.

Протирочна машина – 27750 грн.

Постільна білизна – 16890 грн.

Матраци – 7440 грн.

Рушники – 2880 грн.

Полиці настінні- 2023грн.

Стінка «Куточок природи» - 2100грн.

Принтер – 5100 грн.

Пилососи – 5000грн.

Модуль – конструктор – 9176грн.

Вогнегасники – 1040грн.

Тачка господарська – 1055грн.

Праска – 530грн.

Ліжка дитячі- 20 штук – 30600грн.

Постільна білизна – 8104 грн.

Подушки  - 425грн.

Меблі у медкабінет – 9500 грн.

Придбано за батьківські кошти :

- Ігровий куточок «Паркінг» - 1632 грн.

- Ламбрекен у музичну залу – 2307 грн.

Зроблено поточний ремонт приміщень на суму 10791 грн. за бюджетні кошти

Всього по дошкільному навчальному закладу за період з травня 2017року по червень 2018року було виконано ремонтних робіт, придбано  обладнання на загальну суму – 1 млн.140 тис.грн.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Питання, які потрібно  вирішувати  надалі:

- покращення матеріально – технічної бази для створення належного розвивального середовища -  це

-іграшки ,

-ігрові куточки,

-розвивальні ігри,

-спортивний інвентар,

 -інвентар для трудової діяльності у природі,

-ігрове та спортивне обладнання для майданчиків;

- створення нележної методичної  бази:  

          придбання сучасної методичної літератури,

підписка на періодичні видання;

- покращення матеріально – техничної бази для створення належних санітарно – гігієнічних умов :

- заміна деяких ліжок, матраців подушок,

 -капітальні ремонти дитячих туалетів,

- встановлення додаткових мийок на харчоблоці

Всі  питання  які ми ставили на контроль  рік назад  - вирішені .

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь