Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

Старо - Маячківський заклад дошкільної освіти ясла-садок " Сонечко "

ЗВІТ

директора  Старо – Маячківського ЗДО ясла – садка «Сонечко»

Ювілейної сільської ради

Гузенко Інни Леонідівни

перед колективом та  громадськістю

за 2017 - 2018 н. р.

Звітування керівника

       07 червня 2018 року відбулося звітування директора Старо – Маячківського ЗДО ясла – садка «Сонечко» Ювілейної сільської ради Гузенко Інни Леонідівни перед педагогічним колективом та громадськістю.

Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління Старо – Маячківського ЗДО ясла – садка «Сонечко» .
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибір лічильної комісії
 3. Звіт директора Гузенко І.Л.
 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Таємне голосування.

 

         У своєму звіті керівник розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

      В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу Старо – Маячківського ЗДО ясла – садка «Сонечко» та керівника Гузенко І.Л., зокрема.

Рішення загальних зборів

 1. Прийняти до уваги звітну інформацію.
 2. За підсумками таємного голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає діяльність Гузенко І.Л., директора ЗДО на високому професійному рівні, що базується на принципах взаємоповаги, демократичності та позитивної мотивації колективу, та такою що  заслуговує на матеріальну винагороду.
 3. Продовжити спільну роботу адміністрації ЗДО, батьківського комітету та громадськості щодо покращення умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.

 

 

 

ЗВІТ

директора  Старо – Маячківського ЗДО ясла – садка «Сонечко»

Ювілейної сільської ради

Гузенко Інни Леонідівни

перед колективом та  громадськістю

за 2017 - 2018 н. р.

       Старо-Маячківський заклад дошкільної освіти  ясла-садок «Сонечко» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом,  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом та іншими нормативно-правовими актами.

       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

      Засновником ЗДО є Подо - Калинівська сільська рада, у зв’язку з реорганізацією Подо- Калинівської сільської ради на підставі рішення ІІ сесії VІІ скликання Ювілейної сільської ради від 05 грудня 2017 року №19 «Про реорганізацію Подо – Калинівської і Щасливської сільських рад», правонаступником закладу є Ювілейна сільська рада яка здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення.

       Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань закладу дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

       Безпосереднє керівництво закладу дошкільної освіти  здійснюю я, Гузенко Інна Леонідівна, директор Старо-Маячківського ясла-садка «Сонечко», згідно із Статутом. Очолюю колектив ЗДО ясла – садок «Сонечко» з 02 вересня 2011 року.

   Керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як керівник, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах,  в установах та громадських  організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • є розпорядником бюджетних коштів  закладу дошкільної освіти, укладаю договори.

    Я, як керівник, контролюю:

 1. контролюю  організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 2. забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
 3. відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 4. контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 5. підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньо- виховної  роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 6. організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

      Проектна потужність закладу дошкільної освіти складає 30 місць. Розрахований на 2 групи, які на сьогодні всі функціонують. Режим щоденної роботи закладу та тривалість перебування в ньому дітей встановлений виконавчим комітетом Ювілейної сільської ради згідно з чинним законодавством та з урахуванням потреб громадян села.

       Старо –Маячківський ясла – садок «Сонечко» працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Режим роботи: початок роботи - 7 год. 00 хв.

                                 закінчення роботи 17.30 год.

       Відповідно закону України «Про дошкільну освіту» здійснюється комплектування та наповнюваність груп за віковими ознаками:

 • ясельна група від 1,5 до 3-х років;
 • садова група від 3-х до 6-ти років.

Середня наповнюваність груп становить: 15 дітей.

Кількість дітей станом на 01.06.2018 року становить – 28 дітей:

 • ясельна – 10;
 • садова – 18

      Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження дитини.

      Під час прийому дитини я, як керівник ясла – садка ознайомлюю батьків або осіб що їх замінюють, із Статутом закладу та іншими документами, що регламентують його діяльність, правами та обов’язками, режимом роботи закладу та укладаю договір про співробітництво.

     З метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми та надання консультаційної допомоги батькам, я систематично проводила роботу щодо обліку дітей від 0 до 6 років, які не відвідують дитячий садок, складено та оформлено персоніфікований список, розподілений за роками народження,  який  щорічно оновлюється та доповнюється.  Педагогами надається методична та консультативна допомога батькам. З цією ж метою організований і консультативний пункт, який працює згідно плану.

   Черги у ясла-садок немає. Усі діти охоплені дошкільною освітою, 100% охопленні діти 5-річного віку.

    Заклад забезпечений  педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом. Праця педагогів упорядкована відповідно до норм, передбачених колективним договором: 15 штатних одиниць за штатним розписом, зайнятих посад – 15.      Педагогічних працівників – 5 з них: директор – 1, музичний керівник – 1, вихователів – 3.

Якісний склад педагогічних працівників становить: 2- педагогічних працівника мають повну вищу освіту, 3- неповну вищу освіту.

   Обслуговуючого персоналу – 9 з них: сестра медична старша -1, завідувач господарства – 1, кухар – 1, двірник -1, помічників вихователів – 2, машиніст з прання білизни – 1, сторожів – 3.

       Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  Організація освітньо - виховного процесу в закладі діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

    Головною метою є забезпечення прав дитини та здобуття дошкільної освіти, задоволення її потреб у нагляді, догляді та оздоровленні, створенні безпечних умов для фізичного, розумового й духовного розвитку.

       Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність закладу регламентується річним  планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань. План роботи схвалюється  педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти Олешківською районною державною адміністрацією.

    Освітньо – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та парціональною програмою «Радість творчості», програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.. – Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).

       Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально доступного навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: індивідуальних та групових при умові, що тривалість занять не повинна перевищувати 15-20 хвилин (відповідно до віку дітей), групових – 15 – 20 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

     Упродовж навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією науково методичної проблеми області: «Соціалізація дітей та учнівської молоді: практико- орієнтовний аналіз». Враховуючи досягнення, недоліки та перспективи розвитку ЗДО з метою якісного розв’язання проблеми, колектив поставив перед собою наступні завдання:

 1. Забезпечувати високу якість, ефективність, цілеспрямований та прогнозований розвиток у сфері національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку;
 2. Формувати екологічну компетентність дошкільника, його екологічну свідомість використовуючи всі складові природничого розвивального середовища та ефективні форми роботи з екологічного виховання;
 3. Удосконалити роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

       Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 н. р. була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників». Затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011 №1473 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за №14-20327(із змінами).

       Протягом навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при КВЗН «Херсонська академія неперервної освіти» - вихователь Марченко О.О., яка була атестована на відповідність займаній посаді. Відповідно до  рішення атестаційної комісії Ювілейнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  Марченко О.О.  визнана такою, що відповідає встановленому раніше 11 тарифному розряду.

       Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив працював творчо, з великим натхненням і намагався виконати поставлені завдання. Рівень педагогічної майстерності значно покращився, усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, брали участь у роботі методичних об’єднань району, обмінювалися досвідом роботи та знайомилися з новими педагогічними технологіями на засіданнях Асоціації з екологічного виховання, брали участь у конкурсах, займаються самоосвітою.

        Протягом навчального року у ясла – садку функціонували  гуртки для дітей старшого дошкільного віку  з аплікації у техніці орігамі «Віконечко у природу» (керівник гуртка – Репецька Н.А.) та з ручної праці «Умілі ручки» (керівник гуртка Заруба М.М.)

       Окремо слід відмітити роботу молодого спеціаліста - музичного керівника Степаненко О.М.,  яка ще не маючи досвіду роботи, старанно намагається навчити та залучити дітей до світу музики, вокалу, танцю. На достатньому методичному рівні були проведені свята та розваги.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні, дидактичні ігри та проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь методист дошкільного закладу», які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

       У 2017-2018 навчальному році в ясла-садку ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація директора, вихователів, музичного керівника.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Протягом 2017-2018 навчального  року здійснювався оперативний, вибірковий, тематичний, комплексний контроль, який спрямований на проведення системного моніторингу роботи педагогічного колективу та окремих вихователів на певному етапі. Предметом вивчення під час оперативного контролю були такі питання: «Організація роботи з охорони життя і здоров’я дітей», «Рівень знань, умінь та навичок дітей усіх вікових груп», «Питання наступності дошкільного закладу та школи», «Дотримання правил внутрішнього розпорядку», «Охорона праці та техніки безпеки працівників дошкільного закладу».

Під час вибіркового контролю вивчалося наступне: робота з молодими працівниками; наставництво, планування самоосвіти та освітнього процесу. Тематичний контроль дав змогу вивчити такі питання: «Розвиток пізнавальних здібностей дітей під час організованої навчальної діяльності», «Організація роботи в напрямку природничої та патріотичної компетентності дошкільників», «Організація роботи з фізичного та морально – духовного виховання», «Стан ігрової діяльності», «Засвоєння дітьми знань про природне, соціальне довкілля».

Контроль усіх видів мав на меті попередження можливих недоліків, порушень. Результати відображено у відповідних довідках та рішеннях педагогічних рад.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

 • найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Протягом 2017-2018 н. р. було проведено три педагогічні ради , під час яких розглянуто 16 питань  з трьох тем. Більша частина (70%) стосувалася аналізу освітньо – виховного  процесу, затвердженню плану роботи, соціалізації дошкільників , патріотичному вихованню, екологічному вихованню, безпеки життєдіяльності, впровадженню здоров’язбережувальних технологій, розвитку творчих здібностей дітей і впровадженню ефективних засобів та сучасних технологій навчання.

    Я,  як директор надавала рекомендації, консультації вихователям на різні теми під час освітньо – виховного процесу. Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.

Відповідно до плану роботи дошкільного закладу з 11.04. по 11. 05. 2018 року в закладі  дошкільної освіти здійснено моніторингове дослідження якості дошкільної освіти. Моніторингом було охоплено 5 дітей старшої групи. За результатами моніторингу встановлено:

Розділ

програми

Рівень знань дітей

Високий

Достатній

Середній

Нижче середнього

Формування математичних уявлень

57%

30%

13%

0%

Елементи грамоти

53%

17%

10%

20%

Мовленнєвий розвиток

20%

48%

28%

4%

 

Підводячи підсумки організації освітньо - виховної роботи з дітьми, слід зазначити, що поряд з певними досягненнями в роботі педагогічного колективу є такі  недоліки:

 • Не у усіх вікових групах розвивальне середовище відповідає вимогам програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;
 • Особливої уваги потребує робота щодо дослідницько – пошукової діяльності, трудового виховання, впровадження інноваційних технологій;
 • Вимагає корекції та доопрацювання питання самоосвіти педагогів;
 • Актуальною та невідкладною залишається проблема зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності.

     Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей середнього та старшого дошкільного віку з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу.

     Протягом навчального року були організовані спільні заходи ЗДО і ЗОШ, а саме: «День знань» , «День відкритих дверей для майбутніх першокласників», «Новорічне свято», «День квітів», «8-Березня», «Свято останнього дзвоника», «Прощання з дитсадком».  Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групі старшого дошкільного віку.

Важливою складовою закладу дошкільної освіти є організація роботи з батьками.  Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Протягом року вихователі планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації,  оформили куточок для батьків через який надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат, облаштування ігрових майданчиків.

Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Впродовж навчального року було проведено загальні та групові збори, під час яких обговорювались питання «Співпраця ДНЗ і сім’ї по формуванню соціально комунікативної компетентності дітей», «Охорона життя і здоров’я дітей удома, на вулиці, у дитячому садку», «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку», «Соціальна готовність дитини до навчання у школі».

Вихователі старанно готувалися до батьківських зборів, консультацій.  Разом з батьками вирішувались всі проблеми садочка: питання адаптації дітей до умов дитячого закладу, створення комфортних умов для дітей,  раціонального харчування,  організацію освітньо – виховного процесу в групах, готовності сім’ї та дитини до школи, стиль родинних відношень, створення вдома ігрового середовища для дітей, гра в житті вашої дитини, спільної праці по благоустрою груп, території дитячого садка.  На зустріч з батьками запрошувалися старша медична сестра, завгосп, директор.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано повноцінне, якісне раціональне харчування дітей, виконання санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв.

Систематично здійснювався контроль за харчуванням дітей з боку адміністрації,  медичного персоналу. Ретельно ведеться журнал закладки основних  продуктів. Велику увагу щодо контролю приділяли таким питанням, як:  закладка основних  продуктів,  технологія приготування страв, ведення журналу бракеражу, якість та вітамінізація страв. Раз у квартал проводився експрес-аналіз роботи по організації харчування , проводилась перевірка дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування  ясельної групи -19,00 грн., садової групи -25,00 грн., з яких 40 % за рахунок коштів  загального фонду бюджету  сільської   ради, а 60 % за рахунок батьківської плати за один день.

 • основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Середній показник виконання норм харчування за перший квартал 2018 року становить 83%

Помісячно:

січень – 86%;

лютий – 87%;

березень – 83%, що є недостатнім.

Залишається недостатньою в раціоні дітей кількість м’ясних, рибних, молочних та кисломолочних продуктів, яєць, фруктів, соків це не дає можливості забезпечити збалансований раціон дитячого харчування. Причиною невиконання норм харчування дітей у ЗДО є висока вартість даних продуктів та неухильне дотримання вартості харчування.

У закладі проводиться робота по оздоровленню дітей в літній період. Діти отримують посилене харчування шляхом збільшення вартості харчування на 10 %, ясельна група 20,90грн, садова – 27, 50 грн. Вводиться додатковий прийомїжі в 11.00 год. У вигляді фруктів та соків.

Санітарний стан приміщення ЗДО задовільний. Ігрові майданчики та прилегла територія закладу утримувались в чистоті та порядку.

Вихователі груп,двірник Леньо Л.О. та завідувач господарства Могильна Н.В. завжди дбали про безпеку дітей та співробітників: обстежували територію, місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей.

Робочі місця протягом року відповідали санітарно – гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці. Спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.

Як керівник ЗДО забезпечую роботу медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів в дошкільному закладі згідно із «Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №826 від 14.06.2002 року.

Здійснюється медичне обслуговування старшою медичною сестрою Гусенко Л.Л.

Медичною сестрою закладу протягом року проводяться навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань та санітарно-просвітницька робота з популяризації здорового способу життя.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших інструктивних документів в галузі освіти дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Педагогічним колективом закладу дошкільної освіти проводиться певна робота щодо безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. У 2017 – 2018 н.р. дане питання було розглянуте на педагогічній раді, консультації для вихователів,  загальних батьківських зборах,  консультації для батьків.

У травні місяці у дошкільному закладі пройшов «Тиждень безпеки дітей» з 23.05. - 27.05.2018 р., з метою забезпечення захисту учасників освітньо – виховного процесу та підтримання безперервної роботи закладу дошкільної освіти в режимі повсякденної діяльності та в умовах виникнення надзвичайної ситуації. Протягом «Тижня безпеки дітей» проведені різноманітні заходи, а саме: заняття, бесіди, ігри, конкурси, розваги та навчальний тренінг з евакуації дітей з приміщення.

У закладі створено належні умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані.

Я, як керівник дошкільного закладу у 2018 році пройшла навчання «Про охорону праці» та нормативно- правових актів з охорони праці та отримала посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, яке надає мені право проводити інструктажі та навчання з перевірки знань зпрацівників ясла – садка.

Всі працівники закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих документів. У дошкільному закладі своєчасно видаються настановчі та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядається на нарадах різних рівнів; призначаються відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні за життя та здоров'я вихованців під час екскурсій, свят та інших заходів; проводяться вступні, первинні, цільові, позапланові інструктажі. Адміністрація закладу дотримується порядку повідомлення та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями.

У 2017 - 2018 н. р. у дошкільному закладі не зафіксовано жодного нещасного випадку травмування вихованців та працівників.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Мною, як директором, погоджується графіки роботи. Члени профспілкового комітету є членами з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Проводилися виробничі наради з питань дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарних правил, підготовки до оздоровчого періоду та підготовки до нового навчального року.

Своєчасно подавалися статистичні звіти:річний звіт форми 85 – К, інформації про прийнятих працівників до Олешківської державної податкової інспекції, інформації щодо отримання та використання благодійних внесків, звіти про звернення громадян, інформації про наявність вакансій, інформації про виконання заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху.

Мікроклімат в колективі можна визначити добрим. Всі працівники почуваються комфортно. Створено всі умови для здійснення освітньо-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі . Творча атмосфера у колективі відповідна. Я, як директор, проводила роботу з колективом, використовуючи усі психолого - педагогічні методи кадрової роботи.

У дошкільному закладі ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

При отриманні щорічної основної відпустки працівники отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівники, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок соціального страхування на тимчасову непрацездатність.

У 2016 році відбулася атестація робочих місць за умовами праці. За результатами атестації робочих місць за умовами праці з 14.11.2016 року здійснюються виплати за шкідливі умови праці наступним працівникам: помічник вихователя (до 3-х років)- доплата 8%, додаткова відпустка 5 календарнихдні; помічник вихователя (від 3-х років)- доплата 8%, додаткова відпустка 5 календарних дні, машиніст з прання білизни та ремонту спецодягу- доплата 8%, додаткова відпустка 4 календарних дні, кухар - доплата 12%, додаткова відпустка 7 календарних дні.

Протягом навчального року колектив закладу працював у тісному контакті з батьками та громадськістю, проведено низку заходів, спрямованих на те, щоб зробити батьків і громадські організації своїми союзниками в реалізації складних завдань навчання і виховання дітей .

Спільна та чітка робота із груповими батьківськими комітетами закладудала можливість покращити оснащення педагогічного процесу та матеріально-технічної бази садка, а саме: здійснено поточні ремонти всіх приміщень закладу, ігрових та спортивного майданчиків, поповнено методичну літературу, наочні посібники, роздатковий матеріал, іграшки для занять з дітьми.

Щиро вдячні за активну співпрацюспонсору, голові фермерського господарства «Восход» Пунгіну Віктору Олександровичу, за наданняфінансової та фізичної допомоги у капітальному ремонті коридору та ганку закладу, за придбання фарби на ігрові майданчики, комп’ютерної техніки, яка надає можливість впроваджувати в освітній процес інформаційно – комп’ютерні технології, за солодкі подарунки дітям які Віктор Олександрович дарував протягом навчального року на свята.

Висловлюємо щиру подякую батькам вихованців за плідну співпрацю та розуміння наших проблем, за зміцненні матеріально-технічної бази садка.

Дякую колективу ясла – садка за розуміння, підтримку,сумлінне виконання посадових обяв’язків та вагомий внесок у розвиток дошкільного закладу.

       Вважаю, що тільки у співпраці буде результат, аби наші малята почувалися комфортно, затишно, набували необхідних знань та умінь для життя, орієнтуватись в навколишньому світі.

Я, як керівник ДНЗ, і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Сподіваюсь, що й надалі наш дошкільний заклад «Сонечко» розбудовуватиметься та збагачуватиметься кількістю вихованців, дитячих усмішок та радісними моментами життя

                                                                                                                                           Додаток 1

  Організація  освітньої  діяльності  в  Старо – Маячківському ЗДО ясла – садку «Сонечко» здійснюється  відповідно  до  нормативних  актів  у  сфері  освіти,  а  саме:

 • Закону  «Про  освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ; 
 • Закону «Про  дошкільну  освіту» від 11.07. 2001 № 2628-III зі змінами;
 •  Указу  Президента  України  «Про  стратегію  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на  2016 – 2020  роки» від  13.10. 2015  року  № 580/2015;
 •  Базового  компонента  дошкільної  освіти  (наказ МОН молоді та спорту від 22.05. 2012р. № 615); 
 • Концепції  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року);
 •  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад від 12.03. 2003р.

№ 305;Санітарногорегламентудлядошкільнихнавчальнихзакладів (наказ  МОЗ  від  24.03. 2016 р. № 234);

 • Гранично  допустимого  навантаження  на  дитину  у  ДНЗ (наказ МОН від 20.04.2015р. №446);  інших  нормативно – правових  актів.

 

      Зміст  освітньої  діяльності  дошкільного закладу  визначається  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти.  Освіта  дітей  у  межах  Базового  компонента  дошкільної  освіти  здійснюється  за  комплексною  освітньою  програмою  для  дітей  від  2  до  7  років  «Дитина»  та  парціальною  програмою:  «Радість творчості», програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..- Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

        У своїй діяльності педагогічний колектив   використовує інноваційні технології:

 1.  Розвивальний  курс  «Логіки  світу»,  спрямований на розвиток  мислення дітей. автор І. Стеценко.
 2. Розвивальне  навчання  в  ДНЗ.  Автор  Л. Зайцева.

 

 1. Теорія розв'язання винахідницьких завдань  (ТРВЗ).  Автор  Г.Альтшуллер.

 

 У  дошкільному  закладі  діють  гуртки  відповідно  до  здібностей  та інтересів  дітей:

 •  
 •  

 

 •  
 •  

 

 1.  

 

Віконечко у природу

(аплікація у техніці орігамі)

 

 •  

 

«Радість творчості», програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..- Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

 

 

 1.  

 

Умілі ручки

(ручна праця)

Розвиток творчої уяви, художнього смаку; виховував ти бережне ставлення до природи, вміння бачити красу природи.

 

«Радість творчості», програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт..- Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь